Baltic Mill
Partneru (juridisko personu) datu apstrāde

PARTNERU (JURIDISKO PERSONU) DARBINIEKU, PĀRSTĀVJU UN CITU PERSONU DATU APSTRĀDE

Šis dokuments paskaidro, kā AB “Baltic Mill” (turpmāk – “Sabiedrība” vai “mēs”) apstrādā savu partneru (turpmāk – “Jūs”, “Jūsu”) darbinieku, pārstāvju un citu personu (turpmāk kopā – “datu subjekti”) personas datus, kurus mēs saņemam no Jums sarunu procesā par līgumu sastādīšanu, to slēgšanas laikā, administrēšanas un izpildes laikā.

Datu subjektu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk – “VDAR”), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, citiem tiesību aktiem.

Lūdzam sniegt šajā dokumentā norādīto informāciju visiem datu subjektiem, kuriem šī informācija ir aktuāla.

DATU PĀRZINIS

 

AB “Baltic Mill”, juridiskās personas kods 302639722, juridiskā adrese: Stoties g. 65, Vievis, Lietuvas Republika, tālr. nr.: +370 686 88 696, e-pasts: info@baltic-mill.com.

KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

 

Mēs vācam un apstrādājam šādus datu subjektu (partnera darbinieku, pārstāvju un citu personu) personas datus:

 • Identifikācijas datus, piemēram, vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese, personas kods (tikai ja šie dati nepieciešami, darījumus reģistrējot publiskajos reģistros).

 

KĀDOS NOLŪKOS UN UZ KĀDA TIESISKĀ PAMATA MĒS VĀCAM UN IZMANTOJAM PERSONAS DATUS?

 

Datus mēs vācam un apstrādājam, lai varētu:

 • noslēgt un pildīt līgumu(-us) un/vai darījumu(-us), īstenot citas ar to saistītas tiesības, likumīgās intereses un saistības, ieskaitot: (a) kontrolēt otras līgumslēdzējas puses līguma saistību izpildi; (b) pildīt mūsu līgumsaistības;
 • izpildīt piemērojamo tiesību aktu prasības;
 • uzturēt attiecības ar otru līgumslēdzēju pusi, ieskaitot pakalpojumu un preču mārketingu.

 

Personas datu apstrāde balstās uz šādiem likumīgiem pamatojumiem:

 • datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisko pienākumu (VDAR 6.panta 1.daļas c) punkts;
 • datu apstrāde ir vajadzīga Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (VDAR 6.panta 1.daļas f) punkts).

 

NO KURIENES IEGŪSTAM PERSONAS DATUS?

 

Mēs iegūstam augstāk norādītos personas datus līguma noslēgšanas un izpildes laikā no otrās līgumslēdzējas puses.

KAM IZPAUŽAM PERSONAS DATUS?

 

Mēs izpaužam personas datus šādiem datu saņēmējiem (to kategorijām) saskaņā ar tiesību aktu prasībām:

 

 • pārraugošajam uzņēmumam AB “Baltic mill”, uzņēmuma kods 302639722, juridiskā adrese: Stoties g. 65, Vievis, Lietuvas Republika un tā pārraudzītajiem uzņēmumiem;
 • datu centru, hostinga, mākoņdatošanas, interneta vietnes administrēšanas un saistīto pakalpojumu uzņēmumiem, reklāmas, mārketinga, grāmatvedības, arhivēšanas, fiziskās un/vai elektroniskās apsardzes, mantas pārvaldīšanas un/vai citu biznesa pakalpojumu uzņēmumiem, programmatūras izstrādāšanas, piegādes, uzturēšanas un attīstīšanas pakalpojumu uzņēmumiem, informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumu uzņēmumiem, sakaru pakalpojumu uzņēmumiem, konsultāciju sniegšanas uzņēmumiem, interneta pārlūkošanas un darbību internetā analīzes un pakalpojumu uzņēmumiem;
 • kompetentajām valsts institūcijām.

 

KUR MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS?

 

Parasti datu subjektu personas datus apstrādājam un glabājam Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā, taču personas datus varam izpaust arī ārpus ES/EEZ robežām, ja tas ir nepieciešams to nolūku īstenošanai, kuriem šie dati tiek vākti un pārvaldīti.

 

Bez datu subjekta piekrišanas šīs personas datus varam izpaust ārpus ES/EEZ robežām, ja ir īstenots vismaz viens no šiem pasākumiem:

 • Eiropas Komisija ir atzinusi, ka šī valsts nodrošina pietiekoša līmeņa personas datu aizsardzību;
 • Amerikas Savienotajās Valstīs esošais datu saņēmējs ir sertificēts atbilstoši ES un ASV “privātuma vairoga” prasībām;
 • ir noslēgts līgums saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajiem standarta nosacījumiem;
 • tiek ievēroti ētikas kodeksi vai piemēroti citi aizsardzības pasākumi atbilstoši Vispārējai datu aizsardzības regulai.

 

Bez datu subjekta piekrišanas tā personas dati var tikt izpausti ārpus ES/EEZ robežām arī citos VDAR paredzētajos gadījumos.

 

CIK ILGI GLABĀJAM PERSONAS DATUS?

 

Datu subjektu personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem nolūkiem, kuriem tie tika vākti, vai arī tik ilgi, cik to pieprasa tiesību akti.   

KĀDAS IR DATU SUBJEKTU TIESĪBAS?

 

 

 

 

 

 

 

Datu subjektiem ir šādas tiesības:

 

KĀ ŠĪS TIESĪBAS VAR ĪSTENOT?

Lūgumu par augstāk norādīto tiesību īstenošanu, kā arī sūdzības, paziņojumus vai iesniegumus (turpmāk – “Iesniegums”) Jūs varat iesniegt, rakstot mums uz e-pastu: info@baltic-mill.com.