Baltic Mill
Partneru (fizisko personu) personas datu apstrāde

PARTNERU (FIZISKO PERSONU) PERSONAS DATU APSTRĀDE

Sastādot un pildot līgumu(-us) un/vai darījumu(-us) ar Jums, AB “Baltic Mill” (turpmāk – “Sabiedrība” vai “mēs”) apstrādā noteiktus Jūsu personas datus. Šajā paziņojumā (turpmāk – “Paziņojums”) Jūs atradīsiet informāciju par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kam tos izmantojam, cik ilgi glabājam u.c. Šī informācija ir svarīga, tāpēc ceram, ka to uzmanīgi izlasīsiet.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk – “VDAR”), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, citiem tiesību aktiem.

DATU PĀRZINIS

AB “Baltic Mill”, juridiskās personas kods 302639722, juridiskā adrese: Stoties g. 65, Vievis, Lietuva, tālr. nr.: +370 686 88 696, e-pasts: info@baltic-mill.com.

KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

 

Mēs vācam un apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

 

 • Identifikācijas datus, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, PVN maksātāja kods (ja esat PVN maksātājs), tālruņa numurs, e-pasta adrese, komersanta apliecības vai sertifikāta kopija un/vai šī dokumenta dati, lauksaimnieka apliecības numurs, personas identifikācijas dokumenta kopija un/vai tā dati, bankas konta rekvizīti;
 • Līguma, darījuma noslēgšanas un izpildes datus, piemēram, līguma priekšmets (piem., mantas, preču un/vai pakalpojumu dati) un citi līguma nosacījumi, faktūrrēķinu dati, norēķinu informācija, informācija par līgumsaistību izpildi, līguma pārkāpumiem u.c.;
 • Kredītspējas (maksātspējas) dati, piemēram, kredītbiroju (piem., UAB "Creditinfo Lietuva") noteikts kredītreitings un cita kredītu biroju atskaitēs sniegtā informācija – finanšu saistības, nesegtie parādi, maksājumu vēsture, biznesa saites;
 • Dati par ar Jums saistītajām trešajām personām, piemēram, juridiskajiem pārstāvjiem (piem., kas rīkojas saskaņā ar pilnvaru), Jūsu laulātais, ģimenes locekļi (piem., ja līguma priekšmets ir manta, kas ir laulāto kopīpašums).

 

SVARĪGI: mēs nevācam īpašo kategoriju personas datus, kas atklāj Jūsu rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, veselības datus vai datus par dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

 

KĀDIEM NOLŪKIEM UN UZ KĀDA TIESISKĀ PAMATA MĒS VĀCAM UN IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

 

Jūsu datus mēs vācam un apstrādājam, lai varētu noslēgt un izpildīt līgumu(-us) un/vai darījumu(-us) ar Jums un īstenot citas ar to saistītās tiesības, leģitīmās intereses un pienākumus, ieskaitot:

 

 • noteikt Jūsu identitāti un ar Jums sazināties;
 • izvērtēt Jūsu sniegto komercpiedāvājumu, līguma vai darījuma slēgšanas ar Jums lietderīgumu;
 • sastādīt un parakstīt līgumu, to grozīt vai lauzt;
 • izvērtēt Jūsu kredītspēju (maksātspēju), finanšu riskus un pārvaldīt parādus;
 • kontrolēt citu Jūsu līgumsaistību izpildi;
 • pildīt mūsu līgumsaistības;
 • īstenot likumīgos aizstāvības pasākumus, ja rodas tāda nepieciešamība;
 • īstenot piemērojamos juridiskos pienākumus, piem., vest grāmatvedības uzskaiti, deklarēt un maksāt nodokļus, arhivēt dokumentus tiesību aktos noteiktajā laikā.

 

Jūsu personas datu apstrāde balstās uz šādiem juridiskajiem pamatojumiem:

 • datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse esat jūs, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6.panta 1.daļas b) punkts);
 • datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu (VDAR 6.panta 1.daļas c) punkts);
 • datu apstrāde ir vajadzīga Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (VDAR 6.panta 1.daļas f) punkts).

 

NO KURIENES IEGŪSTAM JŪSU PERSONAS DATUS?

 

Mēs vācam un apstrādājam Jūsu personas datus, kurus mums sniedzat Jūs, parasti līguma vai darījuma slēgšanas brīdī vai līdz tā slēgšanai.

Mēs varam iegūt Jūsu personas datus arī no citiem avotiem, ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai un (vai) izpildei, vai arī mūsu leģitīmo interešu ievērošanai:

 • VĮ “Registrų centras”;
 • Iedzīvotāju reģistrs;
 • kredītu biroji (piem., UAB “Creditinfo Lietuva”);
 • vienoto parādnieku datu bāzu apstrādātāji;
 • apdrošināšanas uzņēmumi, ja mēs esam labuma guvējs;
 • Centrālā hipotēkas iestāde;
 • mūsu vai Jūsu piegādātāji, partneri, kuri mums palīdz sastādīt un/vai pildīt darījumus un uzturēt ar Jums attiecības.

 

KAM IZPAUŽAM JŪSU PERSONAS DATUS?

 

Mēs izpaužam Jūsu personas datus šiem datu saņēmējiem (to kategorijām) saskaņā ar tiesību aktu prasībām:  

 

 • pārraugošajam uzņēmumam AB “Baltic mill”, kods 302639722, juridiskā adrese: Stoties g. 65, Vievis, Lietuvas Republika un tās pārraudzībā esošajiem uzņēmumiem;
 • nodokļu administrētājiem;
 • mūsu profesionālajiem padomniekiem, auditoriem;
 • bankām, transporta organizācijām vai citām juridiskajām un (vai) fiziskajām personām, ja mūsu noslēdzamajiem savstarpējiem darījumiem ir nepieciešami banku finansējuma, kravu pārvadājuma un (vai) cita tipa pakalpojumi;
 • notāriem, ja ar Jums noslēdzamajam līgumam ir nepieciešama notariālā forma;
 • VĮ “Registrų centras”, ja līgums, ar to saistītie juridiskie fakti vai cita informācija ir jāreģistrē publiskajos reģistros;
 • tiesu izpildītājiem, juridisko un/vai parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanas subjektiem, prasījuma tiesību uz parādu pārņemošajiem subjektiem, apvienoto parādnieku datu bāzu apstrādātājiem;
 • tiesībsargājošajām iestādēm pēc to pieprasījuma vai arī pēc mūsu iniciatīvas, ja pastāv aizdomas, ka ir noticis noziedzīgs nodarījums, kā arī tiesām un citām strīdu izskatīšanas institūcijām;
 • citām trešajām personām, ciktāl tas saistīts ar mūsu biznesa pārdošanu, apvienošanu, pirkumiem vai visa biznesa vai daļas reorganizāciju, vai arī īstenojot tamlīdzīgas izmaiņas;
 • datu centru, hostinga, mākoņdatošanas, interneta vietnes administrēšanas un saistīto pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem, reklāmas, mārketinga, grāmatvedības, arhivēšanas, fiziskās un/vai elektroniskās apsardzes, mantas pārvaldīšanas un/vai citu biznesa pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem, programmatūras izstrādāšanas, piegādes, uzturēšanas un attīstīšanas uzņēmumiem, informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumu uzņēmumiem, sakaru pakalpojumu uzņēmumiem, konsultāciju pakalpojumu uzņēmumiem, interneta pārlūkošanas vai darbību internetā analīzes veikšanas un pakalpojumu uzņēmumiem.

 

KUR MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parasti Jūsu personas datus mēs apstrādājam un glabājam Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā, taču personas datus varam izpaust arī ārpus ES/EEZ robežām, ja tas ir nepieciešams to nolūku sasniegšanai, kuru dēļ šie dati tiek vākti un pārvaldīti.  

 

Bez Jūsu piekrišanas personas datus varam izpaust ārpus ES/EEZ robežām, ja ir īstenots vismaz viens no šiem pasākumiem:

 

 • Eiropas Komisija ir atzinusi, ka šī valsts nodrošina atbilstoša līmeņa personas datu aizsardzību;
 • Amerikas Savienotajās Valstīs esošais datu saņēmējs ir sertificēts atbilstoši ES un ASV “privātuma vairoga” prasībām;
 • ir noslēgts līgums saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajiem standarta nosacījumiem; 
 • tiek ievēroti ētikas kodeksi vai piemēroti citi aizsardzības pasākumi atbilstoši Vispārējai datu aizsardzības regulai.

 

Bez Jūsu piekrišanas Jūsu personas datus varam izpaust arī tad, ja šāda nodošana nepieciešama līguma izpildei, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, vai arī citos VDAR paredzētajos gadījumos.

CIK ILGI GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Jūsu personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem nolūkiem, kuriem tie tika vākti, vai arī tik ilgi, cik to pieprasa tiesību akti. 

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

 

 

 

 

 

 

 

Jums ir šādas tiesības:

 

KĀ VARAT ĪSTENOT SAVAS TIESĪBAS?

 

Iesniegumu par augstāk norādīto tiesību īstenošanu, kā arī sūdzības, paziņojumus vai iesniegumus (turpmāk – “Iesniegums”) Jūs varat iesniegt, rakstot mums uz e-pastu: info@baltic-mill.com.