Baltic Mill
Juridinių asmenų asmens duomenų tvarkymas

PARTNERIŲ (JURIDINIŲ ASMENŲ) DARBUOTOJŲ, ATSTOVŲ IR KITŲ ASMENŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Šis pranešimas paaiškina, kaip AB „Baltic mill“ (toliau – „Bendrovė“ arba „mes“) tvarko savo partnerių (toliau – „Jūs“, „Jūsų“) darbuotojų, atstovų ir kitų asmenų (toliau bendrai – „duomenų subjektai“) asmens duomenis, kuriuos mes gauname iš Jūsų, derėdamiesi dėl sutarčių sudarymo, jas  sudarydami, administruodami ir vykdydami.

Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – „BDAR“), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais.

Prašome pateikti šiame pranešime nurodytą informaciją visiems duomenų subjektams, kuriems ši informacija yra aktuali.

DUOMENŲ VALDYTOJAS

 

AB „Baltic mill“, juridinio asmens kodas 302639722, buveinės adresas: Stoties g. 65, Vievis, Lietuvos Respublika, tel. Nr.: +370 686 88 696, el. p.: info@baltic-mill.com.

Kokius duomenis mes TVARKOME?

 

Mes renkame ir tvarkome šiuos duomenų subjektų (partnerio darbuotojų, atstovų ir kitų asmenų) asmens duomenis:

 • Identifikavimo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens kodas (tik jei šis duomuo reikalingas registruojant sandorius viešuosiuose registruose).

 

KOKIAIS TIKSLAIS IR TEISINIAIS PAGRINDAIS MES RENKAME IR NAUDOJAME ASMENS DUOMENIS?

 

Duomenis mes renkame ir tvarkome, tam, kad galėtume:

 • sudaryti bei vykdyti sutartį (-is) ir/ar sandorį (-ius), įgyvendinti kitas su tuo susijusias teises, teisėtus interesus ir pareigas, įskaitant: (a) kontroliuoti kitos sutarties šalies sutartinių įsipareigojimų vykdymą; (b) vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus;
 • taikomų teisės aktų reikalavimų vykdymui;
 • santykių su kita sutarties šalimi palaikymui, įskaitant paslaugų ir prekių rinkodarą.

 

Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas šiais teisiniais pagrindais:

 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

 

IŠ KUR GAUNAME ASMENS DUOMENIS?

 

Mes gauname aukščiau nurodytus asmens duomenis sutarties sudarymo ir vykdymo metu iš kitos sutarties šalies.

KAM TEIKIAME ASMENS DUOMENIS?

 

Mes teikiame asmens duomenis šiems duomenų gavėjams (jų kategorijoms) laikydamiesi teisės aktų reikalavimų:

 

 • Patronuojančiai įmonei AB „Baltic mill“, kodas 302639722, registracijos adresas: Stoties g. 65, Vievis, Lietuvos Respublika bei jos patronuojamoms įmonėms;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms įmonėms, reklamos, rinkodaros, buhalterinės apskaitos, archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms, konsultacijas teikiančioms įmonėms, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančioms ir paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • kompetentingoms valstybės institucijoms.

 

KUR MES TVARKOME ASMENS DUOMENIS?

 

Paprastai duomenų subjektų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau asmens duomenis galime perduoti ir už ES / EEE ribų, kai tai yra būtina siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių tie duomenys yra surinkti ir valdomi.

 

Be duomenų subjekto sutikimo, to asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • Jungtinėse Amerikos Valstijose esantis duomenų gavėjas yra sertifikuotas pagal ES ir JAV susitarimo, vadinamo „privatumo skydu“, reikalavimus;
 • Yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas, 
 • Laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

 

Be duomenų subjekto sutikimo, jo asmens duomenys taip pat gali būti perduoti už ES / EEE ribų remiantis kitais BDAR numatytais atvejais.

 

KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

 

Duomenų subjektų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.  

KOKIOS YRA DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS?

 

 

 

 

 

 

 

Duomenų subjektai turi šias teises:

 • prašyti, kad mes leistume susipažinti su jų asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • reikalauti apriboti jų asmens duomenų tvarkymą;
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • atšaukti savo sutikimą, jei duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;
 • prašyti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;
 • nesutikti su jų asmens duomenų tvarkymu, kai jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai mes turime įtikinamų teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui, kurios yra viršesnės už jų interesus, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt).

 

Kaip ŠIAS TEISES GALIMA ĮGYVENDINTI?

 

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – „Prašymas“) galima pateikti mums el. paštu: info@baltic-mill.com.