Baltic Mill
Fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymas

PARTNERIŲ (FIZINIŲ ASMENŲ) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Sudarydami ir vykdydami sutartį (-is) ir/ar sandorį (-ius) su Jumis, AB „Baltic mill“ (toliau - „Bendrovė“ arba „mes“) tvarko tam tikrus Jūsų asmens duomenis. Šiame pranešime (toliau - „Pranešimas“) Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – „BDAR“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais.

DUOMENŲ VALDYTOJAS

AB „Baltic mill“, juridinio asmens kodas 302639722, buveinės adresas: Stoties g. 65, Vievis, Lietuva, tel. Nr.: +370 686 88 696, el. p.: info@baltic-mill.com.

Kokius duomenis mes TVARKOME?

 

Mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 

 • Identifikavimo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, PVM mokėtojo kodas (jeigu esate PVM mokėtojas), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, veiklos liudijimo ar pažymėjimo kopija ir/ar jo duomenys, ūkininko pažymėjimo numeris, asmens tapatybės dokumento kopija ir/ar jo duomenys, banko sąskaitos rekvizitai;
 • Sutarties, sandorio sudarymo ir vykdymo duomenis, tokius kaip sutarties dalykas (pvz. turto, prekių ir/ar paslaugų duomenys) ir kitos sutarties sąlygos, sąskaitų-faktūrų duomenys, atsiskaitymų informacija, informacija apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą, sutarties pažeidimus ir kt.;
 • Kreditingumo (mokumo) duomenis, tokius kaip kreditų biurų (pvz. UAB "Creditinfo Lietuva") nustatomas kredito reitingas ir kita kreditų biurų ataskaitose teikiama informacija - finansiniai įsipareigojimai, nepadengti įsiskolinimai, mokėjimų istorija, verslo sąsajos;
 • Duomenis apie su Jumis susijusius trečiuosius asmenis, pavyzdžiui, teisinius atstovus (pvz., veikiančius pagal įgaliojimą), Jūsų skolininkus, Jūsų sutuoktinius, šeimos narius (pvz. jeigu sutarties dalyką sudaro turtas, esantis bendrąja sutuoktinių nuosavybe).

 

SVARBU: mes nerenkame specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, sveikatos duomenų arba duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją.

 

KOKIAIS TIKSLAIS IR TEISINIAIS PAGRINDAIS MES RENKAME IR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, tam, kad galėtume sudaryti bei vykdyti sutartį (-is) ir/ar sandorį (-ius) su Jumis ir įgyvendinti kitas su tuo susijusias teises, tesėtus interesus ir pareigas, įskaitant:

 

 • nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti;
 • vertinti Jūsų pateiktą komercinį pasiūlymą, sutarties ar sandorio sudarymo su Jumis tikslingumą;
 • sudaryti ir pasirašyti sutartį, ją pakeisti ar nutraukti;
 • vertinti Jūsų kreditingumą (mokumą), finansines rizikas bei valdyti įsiskolinimus;
 • kontroliuoti kitų Jūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
 • vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus;
 • imtis teisinių gynybos priemonių, jeigu atsiranda toks būtinumas;
 • įgyvendinti taikomus teisinius reikalavimus, pvz. tvarkyti buhalterinę apskaitą, deklaruoti ir mokėti mokesčius, archyvuoti dokumentus teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas šiais teisiniais pagrindais:

 • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis esate Jūs, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

 

IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate Jūs, paprastai sutarties ar sandorio sudarymo metu ar iki jos sudarymo.

Mes galime gauti Jūsų asmens duomenis ir iš kitų šaltinių, kai to reikia sutarčiai sudaryti ir (ar) vykdyti arba dėl teisėto mūsų intereso:

 • VĮ Registrų centro;
 • Gyventojų registro;
 • Kreditų biurų (pvz. UAB „Creditinfo Lietuva“);
 • Jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojų;
 • Draudimo įmonių, kai mes esame naudos gavėjas;
 • Centrinės hipotekos įstaigos;
 • savo ar Jūsų tiekėjų, partnerių, kurie mums padeda sudaryti ir /ar vykdyti sandorius bei palaikyti santykius su Jumis.

 

KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis šiems duomenų gavėjams (jų kategorijoms) laikydamiesi teisės aktų reikalavimų:

 

 • Patronuojančiai įmonei AB „Baltic mill“, kodas 302639722, registracijos adresas: Stoties g. 65, Vievis, Lietuvos Respublika ir jos patronuojamoms bendrovėms.
 • mokesčių administratoriams;
 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • bankams, transporto organizacijoms ar kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, jei sudaromi mūsų tarpusavio sandoriai reikalauja bankų finansavimo, krovinio pervežimo ir (ar) kito tipo paslaugos suteikimo.
 • notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos;
 • VĮ Registrų centrui, jeigu sutartis, su ja susiję juridiniai faktai ar kita informacija yra registruotini viešuosiuose registruose;
 • antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms;
 • kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius pokyčius;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms įmonėms, reklamos, rinkodaros, buhalterinės apskaitos, archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms, konsultacijas teikiančioms įmonėms, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančioms ir paslaugas teikiančioms įmonėms.

 

KUR MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau asmens duomenis galime perduoti ir už ES / EEE ribų, kai tai yra būtina siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių tie duomenys yra surinkti ir valdomi.

 

Be Jūsų sutikimo, asmens duomenis  galime perduoti už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • Jungtinėse Amerikos Valstijose esantis duomenų gavėjas yra sertifikuotas pagal ES ir JAV susitarimo, vadinamo „privatumo skydu“, reikalavimus;
 • Yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas, 
 • Laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

 

Be Jūsų sutikimo, Jūsų asmens duomenis taip pat galime perduoti, jei toks perdavimas būtinas įvykdyti sutartį, kurios šalis esate Jūs, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, arba kitais BDAR numatytais atvejais.

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.  

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

 

 

 

 

 

 

 

Jūs turite šias teises:

 

Kaip GALITE ĮGYVENDINTI savo teises?

 

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – „Prašymas“) Jūs galite pateikti mums el. paštu: info@baltic-mill.com.