Baltic Mill
Juriidiliste isikute isikuandmete töötlmine

PARTNERITE (JURIIDILISTE ISIKUTE) TÖÖTAJATE, ESINDAJATE JA TEISTE ISIKUTE ANDMETE TÖÖTLEMINE

Sellest teadaandest leiate teavet selle kohta, kuidas AS Baltic Mill (edaspidi – „Ettevõte“ või „meie“) töötleb oma partnerite (edaspidi – „Teie“) töötajate, esindajate ja teiste isikute (edaspidi üldiselt – „andmesubjektid“) isikuandmeid, mida me saame Teilt, kui peame läbirääkimisi lepingute sõlmimisel, nende koostamisel, haldamisel ja täitmisel.

Andmesubjektide isikuandmete töötlemisel juhindume Euroopa Liidu Isikuandmete kaitse üldmäärusest nr 2016/679 (edaspidi tekstis – GDPR), Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seotud õigusaktidest.

Palume selles teates esitatud teabe esitada kõigile andmesubjektidele, kellele see teave on aktuaalne.

ANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

 

AS Baltic Mill, juriidilise isiku registrikood 302639722, asukoha aadress: Stoties t. 65, Vievis, Leedu Vabariik, tel nr: +370 686 88 696, e-post: info@baltic-mill.com..

Milliseid andmeid me TÖÖTLEME?

 

Me kogume ja töötleme neid andmesubjektide (partneri töötajate, esindajate ja teiste isikute) isikuandmeid:

 • Identifitseerimisandmeid nagu eesnimi, perekonnanimi, ametikoht, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood (kui see on vajalik, registreerides tehinguid avalikes registrites).

 

MILLISTEL EESMÄRKIDEL JA ÕIGUSLIKEL ALUSTEL ME KOGUME JA KASUTAME ISIKUANDMEID?

 

Andmeid kogume ja töötleme selleks, et saaksime:

 • sõlmida Teiega lepingu (-uid) ja/või tehingu (-uid), neid täita ja viia ellu muid sellega seotud õiguseid, seaduslikke huve ja kohustusi, kaasa arvatud: (a) kontrollida teise lepingupoole lepinguliste kohustuste täitmist; (b) täita meie lepingujärgseid kohustusi;
 • õigusaktide nõuete täitmiseks;
 • teise lepingupoolega suhete hoidmiseks, sh teenuste ja kaupade turundamiseks.

 

Isikuandmete töötlemine põhineb järgmistel õiguslikel alustel:

 • isikuandmete töötlemine on vajalik seetõttu, et oleks täidetud Ettevõttele seadustega pandud kohustused (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c); 
 • andmete töötlemine on vajalik Ettevõtte või kolmanda poole seaduslike huvide jaoks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f);

 

KUST ME ISIKUANDMEID SAAME?

 

Me saame ülalnimetatud isikuandmeid teiselt lepingupoolelt lepingute sõlmimise ja täitmise ajal.

KELLELE ME EDASTAME ISIKUANDMEID?

 

Me edastame isikuandmeid järgmistele andmesaajatele (nende kategooriatele), järgides õigusaktide nõudeid:

 

 • Emaettevõttele AS Baltic Mill, kood 302639722, registreeritud aadressil Stoties t. 65, Vievis, Leedu Vabariik, ja selle ettevõtte tütarettevõtetele.
 • andmekeskuste, pilvandmetöötluse, pilveteenuse, veebilehe haldamise ja nendega seotud teenuseid osutavatele ettevõtetele, reklaami-, turundus-, raamatupidamisarvestus-, arhiveerimis-, mehitatud ja/või elektroonilise valve, vara haldamise ja/või muid äriteenuseid osutavatele ettevõtetele, tarkvaraprogramme loovatele, osutavatele, toetavatele ja arendavatele ettevõtetele, informatsioonitehnoloogiate taristuteenuseid osutavatele ettevõtetele, sideteenuseid osutavatele ettevõtetele, nõustamisteenuseid osutavatele ettevõtetele, interneti külastamise või internetis toimunud toimingute analüüsi teostavatele ja teenuseid osutavatele ettevõtetele;
 • kompetentsetele riigiasutustele.

 

KUS ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

 

Tavaliselt töötleme ja säilitame andmesubjektide isikuandmeid Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna (EL/ EMP) territooriumil, kuid võime isikuandmeid edastada ka EL / EMP piiridest väljapoole, kui see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks need andmed on kogutud ja töödeldakse.

 

Ilma andmesubjekti nõusolekuta võime Teie isikuandmed edastada väljapoole EL / EMP piire, kui eksisteerib vähemalt üks järgmistest meetmetest:

 • Euroopa Komisjon on kinnitanud, et riik tagab piisava tasemega isikuandmete kaitse;
 • Ameerika Ühendriikides asuv andmesaaja on sertifitseeritud kooskõlas EL ja USA kokkuleppe, nn „privaatsuskilbi“ nõuetega;
 • On sõlmitud leping kooskõlas Euroopa Komisjoni standardi järgi kinnitatud tingimustega, 
 • Peetakse kinni käitumiskoodeksist või rakendatakse muid kaitsemeetmeid kooskõlas Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega.

 

Andmesubjekti nõusolekuta, saab tema isikuandmeid edastada Euroopa Liidust / Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole, tuginedes teistele GDPR sätestatud juhtudele.

 

KUI KAUA ME ISIKUANDMEID SÄILITAME?

 

Andmesubjekti isikuandmeid ei säilita me kauem, kui seda on vaja nende eesmärkide, milleks need koguti, elluviimiseks, või selle perioodi jooksul, mis on ette nähtud õigusaktidega. 

MILLISED ON ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED?

 

 

 

 

 

 

 

Andmesubjektidel on järgmised õigused:

 • paluda, et me lubaks tutvuda nende isikuandmetega;
 • nõuda isikuandmete parandamist;
 • nõuda isikuandmete piiratud töötlemist;
 • nõuda isikuandmete kustutamist;
 • tühistada antud nõusolek, kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel;
 • paluda kanda isikuandmed üle teisele andmete vastutavale töötlejale;
 • mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega, kui andmete töötlemist tehakse Ettevõtte õigustatud huvides, välja arvatud juhtudel, kui meil on taoliseks töötlemiseks veenvad seaduslikud põhjused, mis on nende huvidest ülimuslikumad, või püüdes avaldada, täita või kaitsta oma õiguslikke nõudeid;
 • esitada kaebus Riiklikule andmekaitseinspektsioonile (rohkem teavet – www.ada.lt).

 

Kuidas SAAB NEID ÕIGUSI ELLU VIIA?

 

Oma avalduse ülalpool kirjeldatud õiguste elluviimiseks, samuti kaebused, teadaanded või avaldused (edaspidi tekstis – Avaldus) võite saata meile e-postiga: info@baltic-mill.com.