Baltic Mill
Füüsiliste isikute isikuandmete töötlemine

PARTNERITE (FÜÜSILISTE ISIKUTE) ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Sõlminud Teiega lepingu (-ud) ja/või tehingu (-ud) ja täites seda (neid), töötleb AS Baltic Mill (edaspidi tekstis – Ettevõte või meie) mõningaid Teie isikuandmeid. Sellest teadaandest (edaspidi tekstis - Teadaanne) leiate teavet selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, milleks neid kasutame, kui kaua neid säilitame jms. See informatsioon on tähtis, seepärast loodame, et loete selle tähelepanelikult läbi.

Teie isikuandmete töötlemisel juhindume Euroopa Liidu Isikuandmete kaitse üldmäärusest nr 2016/679 (edaspidi tekstis - GDPR, Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seotud õigusaktidest.

ANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

AS Baltic mill, juriidilise isiku registrikood 302639722, asukoha aadress: Stoties t. 65, Vievis, Leedu, tel. nr: +370 686 88 696, e-post: info@baltic-mill.com..

Milliseid andmeid me TÖÖTLEME?

 

Vastutav andmetöötleja kogub ja töötleb järgmisi Teie isikuandmeid:

 

 • Identifitseerimisandmeid nagu eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, käibemaksukohustuslase kood (kui olete KM maksja), telefoninumber, elektroonilise posti aadress, tegevustunnistuse või -tõendi koopia ja/või selle andmed, talupidaja tunnistuse number, isikut tõendava dokumendi koopia ja/või selle andmed, pangakonto rekvisiidid;
 • Lepingu või tehingu sõlmimise ja täitmise andmed nagu lepingu asi (näiteks vara, kauba ja/või teenuste andmed) ja muud lepingutingimused, faktuurarvete andmed, informatsioon arvete tasumise kohta, teave lepinguliste kohustuste täitmise, lepingu rikkumise kohta jms;
 • Krediidivõimekuse (maksevõimekuse) andmed nagu krediidibüroode (näiteks UAB Creditinfo Lietuva) poolt kindlaks tehtud krediidireiting ja muu krediidibüroode aruannetes avaldatud informatsioon – finantskohustused, katmata võlgnevused, maksete ajalugu, ärisidemed;
 • Andmed Teiega seotud kolmandate isikute kohta, näiteks seaduslike esindajate (näiteks, kes tegutsevad volikirja alusel), Teie võlgnike, Teie abikaasa ja pereliikmete (näiteks kui lepingu asjaks on vara, mis on abikaasade ühisomand) kohta.

 

TÄHTIS: me ei kogu erikategooriasse kuuluvaid isikuandmeid, mis kajastavad Teie rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingute liikmeks olemist, tervisliku seisundi andmeid või andmeid Teie suguelu või seksuaalse orientatsiooni kohta.

 

MILLISTEL EESMÄRKIDEL JA ÕIGUSLIKEL ALUSTEL ME KOGUME JA KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?

 

Teie andmeid kogume ja töötleme selleks, et saaksime sõlmida Teiega lepingu (-uid) ja/või tehingu (-uid), neid täita ja viia ellu muid sellega seotud õiguseid, seaduslikke huve ja kohustusi, kaasa arvatud:

 

 • Teie isikusamasuse tuvastamiseks ja Teiega suhtlemiseks;
 • Teie esitatud äripakkumise hindamiseks, Teiega lepingu või tehingu sõlmimise otstarbekuse hindamiseks;
 • lepingu koostamiseks ja allkirjastamiseks, lepingu muutmiseks või lõpetamiseks;
 • Teie krediidivõimekuse (maksevõimekuse) ja finantsriskide hindamiseks ning võlgnevuste haldamiseks;
 • Teie muude lepinguliste kohustuste täitmise kontrollimiseks;
 • meie lepingujärgsete kohustuste täitmiseks;
 • õiguskaitsemeetmete rakendamiseks, kui tekib selline vajadus;
 • rakendatavate seaduslike nõuete täitmiseks, näiteks, raamatupidamise korraldamine, maksude deklareerimine ja maksmine, dokumentide arhiveerimine õigusaktidega sätestatud perioodide kohta.

 

Teie isikuandmete töötlemine põhineb järgmistel õiguslikel alustel:

 • isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu, mille üheks pooleks olete Teie, täitmiseks, või püüdes Teie palvel enne lepingu sõlmimist teostada toimingud (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b);
 • isikuandmete töötlemine on vajalik seetõttu, et oleks täidetud Ettevõttele seadustega pandud kohustused (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c); 
 • andmete töötlemine on vajalik Ettevõtte või kolmanda poole seaduslike huvide jaoks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f);

 

KUST ME TEIE ISIKUANDMEID SAAME?

 

Me kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, mida esitate meile Teie ise tavaliselt lepingu või tehingu sõlmimise ajal või enne sõlmimist.

Me võime saada Teie isikuandmeid ka teistest allikatest, kui seda on vaja lepingu sõlmimiseks ja (või) täitmiseks või meie seaduslike huvide rahuldamiseks:

 • Riigiettevõttest Registrikeskus;
 • Rahvastikuregistrist;
 • Krediidibüroodest (näiteks UAB Creditinfo Lietuva);
 • Maksuvõlglaste andmete töötlejatelt;
 • Kindlustusfirmadelt, kui meie oleme kasusaaja;
 • Hüpoteegi keskasutuselt;
 • oma või Teie tarnijatelt ja partneritelt, kes aitavad meil sõlmida ja/või täita tehinguid ning on abiks suhetes Teiega.

 

KELLELE ME EDASTAME TEIE ISIKUANDMEID?

 

Me edastame Teie isikuandmeid järgmistele andmesaajatele (nende kategooriatele), järgides õigusaktide nõudeid:

 

 • Emaettevõttele AS Baltic Mill, kood 302639722, registreeritud aadressil: Stoties t. 65, Vievis, Leedu Vabariik ja selle ettevõtte tütarettevõtetele.
 • maksuhalduritele;
 • meie eriala nõuandjatele ja audiitoritele;
 • pankadele, transpordiorganisatsioonidele või teistele juriidilistele ja (või) füüsilistele isikutele, kui meie vahel sõlmitud tehingute täitmiseks on vajalik pankade rahastamis-, veoste transpordi- ja (või) muud tüüpi teenuste osutamine.
 • notaritele, kui Teiega sõlmitav leping peab olema sõlmitud notariaalses vormis;
 • Riigiettevõttele Registrikeskus, kui leping, sellega seotud juriidilised faktid või muu informatsioon peab olema registreeritud avalikes registrites;
 • kohtutäituritele, õigusabi ja/või võlgade väljanõudmise teenuseid osutavatele subjektidele, võla väljanõudeõiguse ülevõtmise subjektidele; maksuvõlglaste andmete töötlejatele;
 • õiguskaitseasutustele kooskõlas nende esitatud avaldusega või meie initsiatiivil, kui on kahtlustusi, et toime oli pandud kuritegu, samuti kohtutele ja muudele vaidlusi lahendavatele institutsioonidele;
 • muudele kolmandatele isikutele sel määral, nagu see on seotud meie ettevõtluse müükidega, ühinemistega, soetustega või ettevõtluse või selle osa reorganiseerimisega või taoliste  muudatuste täitmisega;
 • andmekeskuste, pilvandmetöötluse, pilveteenuse, veebilehe haldamise ja nendega seotud teenuseid osutavatele ettevõtetele, reklaami-, turundus-, raamatupidamisarvestus-, arhiveerimis-, mehitatud ja/või elektroonilise valve, vara haldamise ja/või muid äriteenuseid osutavatele ettevõtetele, tarkvaraprogramme loovatele, osutavatele, toetavatele ja arendavatele ettevõtetele, informatsioonitehnoloogiate taristuteenuseid osutavatele ettevõtetele, sideteenuseid osutavatele ettevõtetele, nõustamisteenuseid osutavatele ettevõtetele, interneti külastamise või internetis toimunud toimingute analüüsi teostavatele ja teenuseid osutavatele ettevõtetele.

 

KUS ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavaliselt töötleme ja säilitame Teie isikuandmeid Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna (EL/ EMP) territooriumil, kuid võime isikuandmeid edastada ka EL / EMP piiridest väljapoole, kui see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks need andmed on kogutud ja töödeldakse.

 

Ilma Teie nõusolekuta võime Teie isikuandmed edastada väljapoole EL / EMP piire, kui eksisteerib vähemalt üks järgmistest meetmetest:

 

 • Euroopa Komisjon on kinnitanud, et riik tagab piisava tasemega isikuandmete kaitse;
 • Ameerika Ühendriikides asuv andmesaaja on sertifitseeritud kooskõlas EL ja USA kokkuleppe, nn „privaatsuskilbi“ nõuetega;
 • On sõlmitud leping kooskõlas Euroopa Komisjoni standardi järgi kinnitatud tingimustega, 
 • Peetakse kinni käitumiskoodeksist või rakendatakse muid kaitsemeetmeid kooskõlas Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega.

 

Samuti võime ilma Teie nõusolekuta edastada Teie isikuandmed, kui taoline edastamine on vajalik lepingu, mille üheks osapooleks olete Teie, täitmiseks, või teostades Teie palvel toimingud enne lepingu sõlmimist või muudel IAÜM sätestatud juhtudel.

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

 

Teie isikuandmeid ei säilita me kauem, kui seda on vaja nende eesmärkide, milleks need koguti, elluviimiseks või selle perioodi jooksul, mis on ette nähtud õigusaktidega. 

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?

 

 

 

 

 

 

 

Teil on järgmised õigused:

 

Kuidas TE SAATE oma õiguseid ELLU VIIA?

 

Oma avalduse ülalpool kirjeldatud õiguste elluviimiseks, samuti kaebused, teadaanded või avaldused (edaspidi tekstis – Avaldus) võite saata meile e-postiga: info@baltic-mill.com.